14 06/2017

Tôn cuộn cán nguội mặt đen

Tiêu chuẩn GB11253; JIS G3141.
Bản rộng: từ 350mm ÷ 750mm
Độ dày: từ 0,7mm ÷ 2,0mm